Závazné podmínky a pravidla portálu

Závazné podmínky a pravidla realitního Open Source projektu pro využívání bezplatných služeb, CMS databáze a systému MLS na internetovém portálu www.realitynabidka.cz

Inzerentem serveru se rozumí každá osoba, která využívá služeb serveru a při využívání služeb serveru přistoupila k níže uvedeným podmínkám. Užívání těchto služeb je vázáno na přistoupení inzerenta k těmto podmínkám a pravidlům (dále jen inzerent):

1) Inzerent se zavazuje zadat ke zveřejnění jen takové reklamní a textové podklady a materiály, které neodporují dobrým mravům ani obecně závazným právním předpisům.

2) Inzerent prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nabízené nemovitosti nebo autorem textové a obrazové dokumentace, která je provozovateli předávána za účelem jejího inzertního zveřejnění na serveru provozovatele a že má plné oprávnění tuto dokumentaci za účelem realizace zprostředkovatelské smlouvy a jejího zveřejnění provozovateli předat. Inzerent prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost za zveřejnění předaných podkladů a zavazuje se sám vypořádat veškeré nároky, které budou v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení na provozovateli případně uplatněny ze strany třetích osob.

3) Inzerce inzerenta nesmí zasahovat do chráněných práv jiných osob, zejména práva autorského, práva na ochranu průmyslového vlastnictví či práva na ochrany hospodářské soutěže nebo jinak narušovat chráněné zájmy nebo jiná práva třetích osob.

4) Inzerent bere na vědomí že jím prezentovaná inzerce nesmí zasahovat do osobnostních práv fyzických osob a nesmí být použita jako prostředek k trestné činnosti.

5) Veškeré služby portálu jsou poskytovány zdarma.

6) Zástupce portálu je oprávněn bez předchozího upozornění inzerát smazat nebo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky před uplynutím lhůty určené inzerentem a to v případě, že inzerát je v rozporu s platnými právními předpisy, podmínkami inzerce, dobrými mravy nebo je jinak nevhodný pro zveřejnění.

7) Zástupce portálu je oprávněn jednostranně měnit podmínky inzerce a nastavení služeb portálu, případně služby portálu zrušit, a to po předchozím oznámení e-mailem, na e-mail adresu uvedenou v přihlašovacích údajích inzerenta.

8) Zástupce portálu není odpovědný za obsah, kvalitu a původ nabídky nabízené inzerentem, za text inzerátu plně odpovídá inzerent. Zástupce portálu dále není odpovědný za jakékoli případné zneužití služeb serveru inzerentem či třetí osobou a není odpovědný za škodu, která by případně vznikla inzerentovi nebo třetí osobě v důsledku využití služeb portálu.

9) Inzerent je povinen se prostřednictvím intranetového rozhraní provozovatele zaregistrovat. Registrací získá inzerent možnost přiložit k inzerátu neomezené množství fotografií, neomezeně dlouhý text, video prohlídku nemovitosti, odkaz na internetovou prezentaci, editovat a deaktivovat inzeráty. Platnost inzerce jsou tři měsíce, po čtyřech měsících bude inzerát automaticky smazán, nebyl li opětovně obnoven.

10) Registrovaní inzerenti jsou povinni  při podávání inzerátů vyplňovat své pravé a platné  kontaktní údaje.

11) Server obsahuje odkazy na internetové stránky, které nejsou vlastněny a provozovány provozovatelem. Zástupce portálu nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah internetových stránek třetích osob, k němuž pouze zprostředkovává přístup.

12) Zástupce portálu bude shromažďovat a uchovávat inzertní údaje pouze po dobu 1 měsíce ode dne ukončení platnosti inzerátu.

13) Zástupce portálu je oprávněn zpracovávat údaje inzerenta pouze v souladu s účelem, k němuž byly poskytnuty a není oprávněn předávat osobní údaje inzerenta jiné osobě.

14) Zástupce portálu není odpovědný za zneužití údajů zveřejněných inzerentem (tzn. uvedených v inzerátu).

15) Celý obsah portálu www.realitynabidka.cz a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nájemce licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní a/nebo trestní odpovědnosti.

16) Pokud se inzerent po dobu devadesáti kalendářních dnů nepřihlásí na serveru, bude mu automaticky provozovatelem zrušena registrace a inzerce vymazána

17) Inzerentovi se zakazuje uvádět v textu inzerce jakékoli jiné internetové stránky, které se nenacházejí na serveru. V případě takového uvedení zástupce portálu upraví inzerát a zveřejní ho bez tohoto údaje. Dále je zakázána jakákoli reklama, která by se objevila v textu inzerátu. V případě jejího uvedení bude zástupcem portálu z inzerátu vymazána.

18) Inzerent se rovněž zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu a nebo údajů v nich uvedených. Inzerent se dále zavazuje že nebude inzerovat stejné nabídky vícenásobně, případně opakovaně zadávat do intranetu portálu stejnou inzerci nabídky. V případě takovéhoto opakovaného nebo vícenásobného zadávání  stejné inzerce nabídky, zástupce portálu zruší uživateli jeho registraci a smaže inzerentovi jeho inzerci nabídek.

19) Zástupce portálu má právo zasílat na e-mailové adresy uvedené při registraci obchodní sdělení Inzerentům. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu – spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel projevit oznámením správci serveru prostřednictvím kontaktního formuláře. V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT.

Zavazné podmínky jsou platné od 1.1.2010, Váš team realitynabidka.cz

Komentáře

1 | boleslav panáček @ | před sedmi roky | www. realpan.cz

inzerce

Zajímá mne zdamáte nějaké zkušební období pro RK ?
s pozdravem Boleslav Panáček

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.